آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های هوشمند

تعداد بازدید:۴۲۱۸

عنوان: آزمایشگاه سیستم‌های هوشمند

آزمایشگاه تحقیقاتی

معرفی

در تعریف سیستم هوشمند می‌توان گفت سیستمی است که مانند انسان دارای قابلیت‌های ذخیره و نمایش اطلاعات، استنتاج و بکارگیری دانش و همچنین یادگیری و کسب دانش جدید است. عموماً ما انسان‌ها سیستم‌های موجود در طبیعت را مشاهده کرده و سپس از آن برای ساخت سیستم‌های مصنوعی الهام می‌گیریم. بنابراین هدف از برپایی آزمایشگاه سیستم‌های هوشمند، انجام پژوهش و تحقیق و توسعه ایده های جدید برای طراحی و پیاده‌سازی نمونه‌های عملی از سیستم های هوشمند است. این آزمایشگاه همچنین به منظور فراهم آوردن فضای مطالعه و تحقیق برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته کنترل و استفاده از پتانسیل بالقوه دانشجویان این رشته ایجاد شده است. آزمایشگاه مذکور در سال ۱۳۹۱ به سرپرستی خانم دکتر قائمی تاسیس شده است. حوزه کاری آزمایشگاه شناسایی سیستم و کنترل سیستم‌های غیرخطی، مدل‌سازی، بهینه‌سازی، کلاسه‌بندی، کنترل و همزمان‌سازی سیستم‌های آشوب را می‌توان به خوبی با استفاده از طرح‌های کنترلی هوشمند انجام داد. در این چهارچوب کارهای تحقیقاتی ما روی طرح‌های کنترلی مدل پیش‌بین با استفاده از مدل فازی TSK ، شبکه‌های فازی عصبی و کنترل فازی نوع ۲، آموزش بر خط شبکه عصبی بر اساس فیلتر کالمن، بهینه‌سازی قوانین فازی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی می‌باشد. این الگوریتم‌های کنترلی روی سیستم ربات با مفاصل انعطاف‌پذیر آزمایش شده است.

اهداف:

  • طراحی کنترل کننده هوشمند
  • شناسایی و مدل‌سازی سیستم‌های غیر خطی
  • کنترل پیشرفته با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی
  • کنترل و همزمان‌سازی سیستم‌های آشوب

فعالیت ها

  • کاربرد سیستم منطق فازی نوع ۲ برای کنترل فرکانس بار
  • طراحی کنترل‌کننده فازی نوع ۲ برای سیستم قدرت تاخیر با زمان غیرخطی
  • شناسایی سیستم‌های غیرخطی با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی نوع ۲
  • آنالیز پایداری سیستم‌های فازی نوع ۲
  • سنکرون سازی سیستم‌های آشوب و فوق آشوب

اعضا: کامل صباحی، اردشیر محمدزاده، مهسا حسین‌پور، علی آفاقی

مقاله های مستخرج:

۱. آرمان خانی، سحرانه قائمی، محمدعلی بادامچی‌زاده، " آنالیز پایداری سیستم‌های کنترل مبتنی بر مدل فازی T-S نوع -۲ فاصله‌ای با رویکرد تابع لیاپانوف فازی و جبران‌سازی توزیع شده غیرموازی"، مجله کنترل، جلد ۹، شماره ۱، صفحه ۱۴ الی ۲۲، بهار ۱۳۹۴

۲. آرمان خانی، سحرانه قائمی، محمدعلی بادامچی‌زاده، " طراحی و آنالیز پایداری سیستمهای کنترل مبتنی بر مدل فازی TS نوع دو فاصله ای در حضور رویتگرهای فازی نوع دو فاصله ای با رویکرد تابع لیاپانوف فازی و جبران سازی توزیع شده غیر موازی"، سامانه‌های غیرخطی در مهندسی برق، جلد ۳، شماره ۱، صفحه ۵۰ الی ۶۹، تابستان ۱۳۹۴

۳. فرناز قنبرپور، سخرانه قائمی، " بهبود عملکرد تعقیب مسیر کنترل تطبیقی مدل مرجع فیدبک خروجی مقاوم برای کلاسی از سیستم‌های پیوسته‌ی خطی با تاخیرهای حالت متغیر با زمان نامعین"، دوره ۱، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۲.

 

Recent Publications:

 

1- Kamel Sabahi , Sehraneh Ghaemi, Saeed Pezeshki, " Application of Type-2 Fuzzy Logic System for Load Frequency Control using Feedback Error Learning Approaches " Applied Soft Computing, Volume 21, March 2014, Pages 1–11.

2- Kamel Sabahi , Sehraneh Ghaemi, Mohammad Ali Badamchizadeh, "Designing an Adaptive Type-2 Fuzzy Logic System Load Frequency Control for a Nonlinear Time-delay Power System " Applied Soft Computing, Volume 43, June 2016, Pages 97-106.

3- Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, "Synchronization of chaotic systems and identification of nonlinear systems by using recurrent hierarchical type-2 fuzzy neural networks " , ISA Transactions, Volume 58, April 2015, Pages 318-329.

 

4- Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, " A modified sliding mode approach for synchronization of fractional order chaotic/hyperchaotic systems by using new self-structuring hierarchical type 2 fuzzy neural network ", NeuroComputing, Volume 191 , May 2016, Page(s): 200 – 213.

 

5- Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, Okyay Kaynak, Sohrab Khanmohammadi, " Robust H-infinity based synchronization of the fractional order chaotic systems by using new self-evolvingnon-singleton type-2 fuzzy neural networks", IEEE Transactions on Fuzzy Systems,

 

more details can be found in:

https://scholar.google.com/citations?user=3L0tzu8AAAAJ&hl=en

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۵