اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۳۰۶۸
 اهداف و وظایف معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، به عنوان نماینده دانشکده در تعامل با دو مدیریت امور پژوهشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و همچنین شرکت در شوراهای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (به عنوان نماینده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر) عمل می­کند. برخی از اهداف و وظایف مهم این معاونت به شرح زیر است:

1-      برنامه ریزی برای پیشبرد و بهبود کارهای پژوهشی دانشکده

2-     برنامه ریزی برای توسعه تحصیلات تکمیلی و ارتقای کیفی این دوره ها

3-     نظارت بر اجرای دستورالعمل های پژوهشی دانشگاه در دانشکده

4-     نظارت در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

5-     تصویب و ابلاغ پروپوزال های کارشناسی ارشد

6-      تصویب اولیه و ارسال پروپوزال های دکتری به مدیریت تحصیلات تکمیلی جهت تصویب و ابلاغ نهائی 

7-     نظارت در تعیین استادان راهنما برابر مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

8-      پیگیری تمدید سنوات دانشجویان 

9-      درخواست و برگزاری آزمون جامع 

10-    درخواست اجازة دفاع و برگزاری جلسات دفاعیه 

11-    پیگیری داوریها و نظارت بر دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

12-   بررسی طرحهای تحقیقاتی و نظارت بر اجرای آنها

13-   تهیة آمارهای مربوط به امور تحصیلات تکمیلی دانشکده 

14-   ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه های ناظر به امور پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی

15-   بررسی و تصویب اولیة پیشنهاد ترجمه یا تألیف و تصنیف کتاب و ارسال آن به مدیریت پژوهش و فناوری

16-   بررسی و تصویب اولیة درخواست شرکت در کنفرانس های علمی توسط اعضای هیئت علمی 

17-  برگزاری سخنرانیها و نشستهای علمی با کمک گروه های آموزشی دانشکده و ارسال گزارش به مدیریت پژوهش و فناوری

18-  تهیة آمارهای مربوط به امور پژوهشی دانشکده

19-         مدیریت امور مربوط به درخواست گرانت همکاران هیئت علمی

20-         مدیریت مراسم مربوط به هفته پژوهش در دانشکده

21-         نظارت بر امور مربوط به کتابخانه

22-        نظارت و مدیریت امور آزمایشگاه خدماتی دانشکده

23-       نظارت بر امور انجمن­های علمی دانشجویی

 

 

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۱