آزمایشگاه تحقیقاتی FACTS و FRIENDS

تعداد بازدید:۳۱۵۳

 

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی برق-قدرت

آزمایشگاه تحقیقاتی FACTS و FRIENDS

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهرداد طرفدارحق

 

رسالت:

گروه تحقیقاتیFlexible AC Transmission Sys. (FACTS)  وFlexible, Reliable, Intelligent, ENergy Distribution Systems (FRIENDS) در سال 1385 به سرپرستی آقای دکتر مهرداد طرفدارحق با هدف افزایش قابلیت انعطاف و اطمینان، هوشمندی, کیفیت و راندمان سیستمهای انتقال و توزیع برق تاسیس شد. تحقیق بر روی شبکه‌های توزیع برق روکش‌دار و عایق شده از دیگر اهداف این گروه تحقیقاتی است.

 

 

دانشجویان فعال در آزمایشگاه:

1)     آقای مهندس افشین روشن میلانی (دانشجوی مقطع دکتری)

2)     آقای مهندس زهیر هوشی (دانشجوی مقطع دکتری)

3)     آقای مهندس مهدی احمدی (دانشجوی مقطع دکتری)

4)     آقای مهندس سجاد گلوانی (دانشجوی مقطع دکتری)

5)     آقای مهندس علی نهاوندی (دانشجوی مقطع دکتری)

6)      آقای مهندس سعید پویافر (دانشجوی مقطع دکتری)

 

 

لیست پروژه‌های تحقیقاتی خاتمه یافته (قراردادهای خارج از دانشگاه):

1-     تدوین پیش نویس قانون حریم شبکه های توزیع برق ایران

2-     طراحی الکتریکی، حرارتی و مکانیکی اولین پست کمپکت چند منظوره ایران

3-       طراحی شبکه برق رسانی با کابل فاصله دار (سه طرح جداگانه)

4-       بررسی کیفیت برق فاز اول مجتمع مس سونگون و ارائه روشهای بهبود آن مبتنی بر نتایج اندازه گیری

5-       امکان سنجی تولید برق آبی از جریان آب پروسس واحد آبرسانی مجتمع مس سونگون

6-       مدلسازی طراحی و ساخت جبران کننده وار استاتیکی با استفاده از اینورتر سه فاز

7-     مشابه سازی طراحی و ساخت سیستم کنترل جبرانسازی وار استاتیک لحظه ای با استفاده از تبدیلات آلفا-بتا

8-     مسیر یابی online رباتهای با سرعت متفاوت با استفاده از روش هندسه کلامی

9-       دوین و بومی سازی دانش فنی طراحی و اجرای اولین خط هوائی فاصله دار فشار متوسط در ایران

10-     اندازه گیری و تحلیل وجبران هارمونیک‌های منابع تغذیه برق ایستگاه‌های مخابرات نمونه به منظوربهبود کیفیت توان

11-     پیاده سازی تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال غرب کشور

12-  تدوین استاندارد ملی هادیهای هوائی روکش دار، کابل های خودنگهدار و کابلهای فاصله دار

 

 

نمونه‌هایی از مقالات ژورنا‌ل‌های چاپ شده مستخرج از پروژهای تحقیقاتی انجام گرفته در آزمایشگاه:

1.        M. Tarafdar Haque, M. Abapour, "DC Reactor Type Transformer Inrush Current Limiter", IET Electric Power Applications (IEE), Vol. 1, No. 5, Sept 2007, pp. 808-814.

2.        M. Tarafdar Hagh, A. Atashi "A New Arc Starter and Cycle by Cycle Current Control Strategy for Improving the Operation of Inverter Based Arc Welding Supply",  Modares Technical and Engineering, No. 30, Winter 2008, pp. 101-110.

3.        M. Tarafdar Hagh, M. Abapour , "Non-Superconducting Fault Current Limiters", European Transactions on Electrical Power, published on line, March 27 2008, pp. 669-682.

4.        M. Abapour, M. Tarafdar Hagh, M. Sabahi, "A Novel Structure for Fault Current Limiter", Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 6, No. 4, Winter 2009, pp. 326-334.

5.        M. Tarafdar Hagh, M. Abapour, "Non-superconducting Fault Current Limiter with Controlling the Magnitudes of Fault Currents", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 24, No. 3, March 2009, pp. 613-619.

6.        H. Taghizadeh, M. Tarafdar Hagh, "A New Method for Harmonic Minimization of Multi-level Inverters Using Particle Swarm Optimization", University of Tehran, Journal of Faculty of Engineering, Vol. 42, No. 7, Feb. 2009, pp. 901-912.

7.        M. Tarafdar Hagh, S. J. Kazempour, "Performance Evaluation of TCSC on Overload Reduction of Transmission Lines and Voltage Stability of buses in Fault Condition", University of Tehran, Journal of Faculty of Engineering, Vol. 42, No. 7, Feb. 2009, pp. 891-899.

8.        Mehrdad Tarafdar Hagh, Hassan Taghizadeh. Kaveh Razi, "Harmonic Minimization in Multilevel Inverters Using Modified Species-based Particle Swarm Optimization", IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 24, Issue 10, Oct. 2009, pp. 2259-2267.

9.        M. Tarafdar Hagh, B. Tousi, H. Taghizadeh, "Optimum Switching angles Estimation for Multi-Level Inverters Using Neural-networks in a Wide Range of Modulation Index", International Journal of Engineering Science, Vol. 19, No. 10-A, 2009, No. 87-97.

10.     H. Taghizadeh, M. Tarafdar Hagh, "Harmonic Elimination of Cascade Multilevel Inverters with Non-equal DC Sources Using Particle Swarm Optimization", IEEE Trans. on Ind. Elect., Vol. 57, No. 11, Nov. 2010, pp. 3678-3684.

11.     M.  Tarafdar Hagh, M. Ahmadi Jirdehi, " A Robust Method for State Estimation of Power System with UPFC ", Turkish Journal of Electrical and Computer Sciences, Vol. 18, Issue 4, 2010, 571-582.

12.     S. Khanmohammadi, M. Amiri, M. Tarafdar Haque, "A New Three-Stage Method for Solving Unit Commitment Problem", Elsevier, Energy, Vol. 35, Issue 7, 2010, pp. 3072-3080.

13.     M. Tarafdar Hagh, S. Galavani, "Minimization of Load Shedding by Sequential Use of Linear Programming and Particle Swarm Optimization", Vol. 19, No. 4, 2011, Turkish Journal of Electrical and Computer Sciences

14.     A. Khoshkbar Sadigh, M. Tarafdar Hagh, M. Sabahi, "Unified power Flow Controller based on two Shunt Converters and a Series Capacitor", Vol. 80, Issue 12, Dec. 2010, Elsevier, Electric Power Systems Research, pp. 1511–1519.

15.     M. Jafari, S. B. Naderi, M. Tarafdar Hagh, M. Abapour, S. H. Hosseini, "Voltage Sag Compensation of Point of Common Coupling (PCC) Using Fault Current Limiter", IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 26, Issue 4, Oct. 2011, pp. 2638-2646.

 

 

 

 

 

 

نمونه‌های ساخته در آزمایشگاه تحقیقاتیسیستم کنترل اینورتر جوشکاری به همراه مدار آغازگر قوس

 

 

اینورتر 11 سطحی سه فاز با منابع DC نامساوی

 

 

 

خروجی نمونه مدار محدودساز جریان اتصال کوتاه (FCL)

 خروجی نمونه مدار
UPFC فاقد لینک DC

 
فیلتر اکتیو سری

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۲