آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شماره ۱ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۲ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۱ ارزشیابی رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۲ ارزشیابی رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم های ماده ۱۸ سال ۹۱فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ماده ۱۸ سال ۹۳فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
مدرک معادلفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
آئین نامه آموزشی سال ۹۴ قسمت اولفرم های مشترک تمام مقاطع
آیین نامه آموزشی سال ۹۴ -قسمت دومفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم درخواست حذف تک درس دانشجویان کارشناسیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم حذف تک درس دانشجویان ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
ماده ۱۶ آیین نامه ۹۴ (کارشناسی ارشد)فرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم انتخاب واحد ترم اول (شروع به تحصیل) دانشجویان غیر ایرانیفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم مشکلات دانشجوییفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم ثبت نمرات (مهمان تک درس - پروژه - کارآموزی )فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم درخواست دوره کارآموزی/کارورزیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
تعهدنامه اصالت رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم تعیین استاد راهنمافرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری