فرم های ماده ۱۸ سال ۹۱

دانشجویان دوره روزانه: 1- فرم را به صورت کامل تایپ نمایید. 2 - برای امضای فرم به معاون آموزش دانشکده مراجعه نمایید. 3- برای تسویه حساب، به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایید.  4- برای فرستادن فرم ها، به مسئول آموزش گروه مربوطه در دانشکده مراجعه نمایید.

دانشجویان دوره شبانه: 1- فرم را بصورت کامل تایپ نمایید. 2- برای امضای فرم یک، به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نمایید. 3- برای فرستادن فرم ها، به مسئول آموزش گروه مربوطه در دانشکده مراجعه نمایید.

دانلود فایل