آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شماره ۲ ارزشیابی رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۱ ارزشیابی رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۲ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۱ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم حذف تک درس دانشجویان ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
ماده ۱۶ آیین نامه ۹۴ (کارشناسی ارشد)فرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم گزارش پیشرفت رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
گواهی تدریسفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم تمدید سنواتفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
مجوز دفاع دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
مجوز دفاع کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم درخواست فعال نمودن کارت تردد الکترونیکی دانشکده(دانشجویان دکتری)فرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم درخواست کد استادیفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم اصلاح پایان نامه ارشد و دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم تعیین استاد راهنمافرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
تعهدنامه اصالت رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری