آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست دوره کارآموزی/کارورزیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ارزیابی دوره کارآموزی/کارورزیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم شماره ۲ ارزشیابی رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۱ ارزشیابی رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۲ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۱ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم حذف تک درس دانشجویان ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم درخواست حذف تک درس دانشجویان کارشناسیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ماده ۱۸ سال ۹۳فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم های ماده ۱۸ سال ۹۱فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم انتخاب واحد ترم اول (شروع به تحصیل) دانشجویان غیر ایرانیفرم های مشترک تمام مقاطع
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ورودیﻫﺎی ۹۸ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮقﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ورودیﻫﺎی ۹۸ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮقفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
انتخاب واحد دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبق مصوبات کمیسیون¬ها و شوراهافرم های مشترک تمام مقاطع
ماده ۱۶ آیین نامه ۹۴ (کارشناسی ارشد)فرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم تغییر از روزانه به شبانهفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم گزارش پیشرفت رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
گواهی تدریسفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم خروج از کشورفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم اشتغال به تحصیل (کلیک نمایید)فرم اشتغال به تحصیل (کلیک نمایید)فرم های مشترک تمام مقاطع
فرم تمدید سنواتفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری