فرم انتخاب واحد ترم اول (شروع به تحصیل) دانشجویان غیر ایرانی

دانشجویان محترم غیر ایرانی لازم است تا برای انتخاب واحد ترم اول (ترم شروع به تحصیل) خود، فرم پیوستی را تکمیل و امضاء نمایند و پس از امضاء و مهر مدیر گروه و نیز امضاء و مهر واحد امور مالی دانشگاه به کارشناس محترم برنامه ریزی آموزشی دانشکده (خانم نعمتی نژاد) در اتاق 202 تحویل دهند.

دانلود فایل