مکاترونیک

تعداد بازدید:۴۵۰۰

 

نام و نام خانوادگی: منیژه ذاکری                     مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن    33393866-041             پست الکترونیکی  m.zakeri@tabrizu.ac.ir   

 

http://newtech.tabrizu.ac.ir/images/newtech/fa/page/editor/2016/1482836418-dr.zakeri.jpg

 

نام و نام خانوادگی: اکبر اللهوردی زاده                 مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن      33393877-041               پست الکترونیکی allahverdizadeh@tabrizu.ac.ir    

 

http://newtech.tabrizu.ac.ir/images/newtech/fa/page/editor/2016/1482836489-dr.allahverdizadeh.jpg

 

نام و نام خانوادگی: وحید عظیمی راد                  مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن   33393854-041               پست الکترونیکی azimirad@tabrizu.ac.ir 

 

http://newtech.tabrizu.ac.ir/images/newtech/fa/page/editor/2016/1482836563-dr.azimirad.jpg

 

نام و نام خانوادگی: حسام خواجه سعید               مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن  33393880-041                 پست الکترونیکی  khajehsaeid@tabrizu.ac.ir   

 

http://newtech.tabrizu.ac.ir/images/newtech/fa/page/editor/2016/1482836606-dr.khajeh-saeed.jpg

 

نام و نام خانوادگی: بهنام داداش زاده                   مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن    33393874-041               پست الکترونیکی b.dadashzadeh@tabrizu.ac.ir    

 

http://newtech.tabrizu.ac.ir/images/newtech/fa/page/editor/2016/1482836697-dr.dadashzadeh.jpg

 

نام و نام خانوادگی: سید محمدرضا اکرمی                  مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن   33393873-041                    پست الکترونیکی  Mr.akrami@tabrizu.ac.ir  

 

http://newtech.tabrizu.ac.ir/images/newtech/fa/page/editor/2016/1482836736-dr.akrami.jpg

 

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا سیدنورانی              مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن    33393876-041                        پست الکترونیکی  smrs.noorani@tabrizu.ac.ir    

 

http://newtech.tabrizu.ac.ir/images/newtech/fa/page/editor/2016/1482836767-dr.noorani.jpg

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا کیانی                 مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن    33393853-041               پست الکترونیکی g.kiani@tabrizu.ac.ir    

 

http://newtech.tabrizu.ac.ir/images/newtech/fa/page/editor/2016/1482836932-dr.kiani.jpg

نام و نام خانوادگی: حمید واحد                 مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن     33393869-041           پست الکترونیکی vahed@tabrizu.ac.ir    

 

http://newtech.tabrizu.ac.ir/images/newtech/fa/page/editor/2016/1482836971-dr.vahed.jpg

 

 

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۸