اعضای انجمن علمی

تعداد بازدید:۲۶۶۷

safari@tabrizu.ac.ir

دبیر انجمن

میر مهدی صفری

1

m.allahverdi@tabrizu.ac.ir

نایب دبیر

مجید الهوردی زاده

2

a.nourimogadam@tabrizu.ac.ir

عضو اصلی و سردبیر نشریه الکترون

اصلان نوری مقدم

 

3

a.hosseini98@ms.tabrizu.ac.ir

عضو اصلی و سردبیر نشریه الکترون

آرمین حسینی اصل رضایی

4

Saeed.baninosrat@gmail.com

عضو اصلی و مسئول همایش­ها

سعید بنی نصرت

5

f.rahimi@tabrizu.ac.ir

عضو اصلی و مسئول برگزاری کارگاه های علمی

فرناز رحیمی

6

jjmahdieh@gmail.com

عضو اصلی و مسئول ثبت نام

مهدیه جلیل زاده

7

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸