امور آموزشی

تعداد بازدید:۶۱۷۳

تمام امور آموزشی دانشجویان کارشناسی وامور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا زمان تصویب پایان نامه یا رساله آنهابر عهده این معاونت می باشد.

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۸۹