معرفی معاون آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۲۲۸

معاونت اداری و آموزشی : 
دکتر  سعید مشگینی


عضوهیئت علمی گروه مهندسی پزشکی
پست الکترونیکی:  meshgini@tabrizu.ac.ir


 

 

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۳۹۷