بولتن عدم تشکیل کلاسها

کلیه کلاس های  آقای دکتر محمد بمانی روزهای شنبه و یکشنبه مورخه 95/07/03  لغایت 95/07/04  برگزار نخواهد شد.کلیه کلاس های آقای دکتر محصل فقهی روز یکشنبه مورخه 95/07/04 برگزار نخواهد شد.