ریاست دانشکده

 
دکتر هیرش سیدی
عضو هیئت علمی گروه قدرت
پست الکترونیکی : hseyedi@tabrizu.ac.ir