ریاست دانشکده
دکتر ضیاالدین دائی کوزه کنانی
عضو هیئت علمی گروه الکترونیک
پست الکترونیکی : zdaei@tabrizu.ac.ir