مشاور فرهنگی

مشاور فرهنگی دانشکدهدکتر علی پورزیاد

عضو هیات علمی گروه مخابرات

ali_pourziad@tabrizu.ac.ir