امکانات گروه

 • امکانات آزمایشگاهی تخصصی گروه مهندسی برق-کنترل

·         گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مجهز به آزمایشگاه های تحقیقاتی و درسی با تجهیزات به روز و گروه های تحقیقاتی مجرب و فعال, در زمینه‌های مختلف کنترل مشغول به فعالیت می باشد که اهم آزمایشگاه‌ها به قرار زیر می‌باشند.

·         آزمایشگاه سیستم‌های کنترل خطی

·         آزمایشگاه رباتیک

·         آزمایشگاه کنترل صنعتی

·         آزمایشگاه ابزار دقیق

·         آزمایشگاه کنترل دیجیتال


 • -
  آزمایشگاه تحقیقاتی مدل‌سازی سیستم‌ها
 • لیست پروژه‌ها:
 • سیستم‌ ت‍ش‍خیص‌ عیب‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ب‍ا ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍بی‌ رق‍اب‍تی‌ اح‍ت‍م‍الی‌
 • تحلیل پایداری سیستم‌های هیبرید
 • ارائ‍ه‌ ی‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ب‍رای‌ ش‍بیه‌ س‍ازی‌ رف‍ت‍ار ان‍س‍ان‌ و ج‍ب‍ران‌ خ‍طای‌ آن‌ در ه‍دایت‌ خ‍ودرو
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ و پیش‍‌بینی‌ ب‍ازار ب‍ورس‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍ظریه‌ ب‍ازی‌
 • م‍دل‍س‍ازی‌ و ب‍ررسی‌ دین‍امیک‌ چ‍ه‍ره‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در پیش‌ بینی‌ رفت‍ار

 

-         آزمایشگاه تحقیقاتی هدایت و ناوبری

 • لیست پروژه‌ها:
 • ‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ پیش‌ بین‌ غیر خ‍طی‌ ه‍واپیم‍ا
 • طراحی‌ ات‍وپ‍ایل‍وت‌ ب‍هین‍ه‌ ب‍رای‌ م‍وش‍ک
 • ه‍دایت‌ ب‍هین‍ه‌ م‍وش‍ک‌ ب‍رای‌ ب‍رخ‍ورد ب‍ه‌ ه‍دف‌ در ف‍ض‍ای‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌
 • ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ق‍اوم‌ م‍وش‍ک‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ غیر خ‍طی‌
 • طراحی‌ سیس‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍رواز ت‍طبیقی‌ غیرخ‍طی‌ ب‍رای‌ م‍وش‍ک‌

 

-         آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم‌های هوشمند

 • لیست پروژه‌ها:
 • ‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍اخ‍ت‍ارم‍ت‍غیرم‍ق‍اوم‌ ب‍رای‌ سیس‍ت‍م‌ ه‍ای‌ غیرخ‍طی‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غیره‌ م‍ب‍ت‍نی‌ ب‍رن‍ظریه‌ ف‍ازی‌
 • م‍سیریابی‌ سیس‍ت‍م‌ ه‍ای‌ AGV ب‍ه‌ روش‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
 • م‍سیریابی‌ رب‍ات‌ ب‍ا وج‍ود م‍وان‍ع‌ ث‍اب‍ت‌ و م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌ و ک‍اه‍ش‌ م‍راح‍ل‌ ج‍س‍ت‍ج‍و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ن‍دس‍ه‌ ک‍لامی‌
 • ب‍ررسی‌ پ‍ایداری‌ سیس‍ت‍م‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ازی‌
 • ب‍ررسی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍بی‌ م‍ب‍ت‍نی‌ ب‍ر م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ر ه‍وش‍م‍ن‍د عیب‌ در سیس‍ت‍م‌‌ه‍ای‌ ق‍درت‌
 • ب‍هین‍ه‌ س‍ازی‌ ق‍وانین‌ و ت‍واب‍ع‌ عض‍ویت‌ سیست‍م‌ه‍ای‌ ف‍ازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وریت‍م‌‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د

 

-         آزمایشگاه تحقیقاتی شناسایی سیستم‌ها

 • لیست پروژه‌ها:
 • ‌ طراحی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍هین‍ه‌ ب‍رای‌ سیس‍ت‍م‌ ت‍ع‍لیق‌ خ‍ودرو
 • س‍ن‍ک‍رون‌ س‍ازی‌ دو سیس‍ت‍م‌ آش‍وب‍ن‍اک‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ از طریق‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ فیدب‍ک‌ غیرخ‍طی‌
 • م‍دیریت‌ ش‍ب‍که‌ ت‍هیه‌ وت‍وزیع‌ ک‍الا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ن‍ظریه‌ ب‍ازی‌‌ه‍ا
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ رف‍ت‍ار ان‍س‍ان‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ران‍ن‍دگی‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍رای‍ ت‍نش‌زا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍طق‌ فازی‌
 • اع‍ت‍ب‍ار س‍ن‍جی‌ رف‍ت‍ار ان‍س‍انی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ت‍ری‌ ف‍ازی‌
 • ش‍ن‍اس‍ایی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ سیس‍ت‍م‌ پ‍ان‍دول‌ م‍ع‍ک‍وس‌ دوار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د

 

 

 • کتابخانه
 • کتابخانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با زیربنای 2128 مترمربع دارای دو سالن مطالعه جداگانه برای دانشجویان دختر و پسر هر کدام با ظرفیت حدود 100 نفر برای تمامی گرایش‌های مهندسی برق سرویس‌دهی می‌نماید.
 • امکانات موجود در کتابخانه:
 • تعداد نسخ کتاب انگلیسی: 6400 نسخه
 • تعداد نسخ کتب فارسی: 3735 نسخه
 • تعداد عناوین مجلات انگلیسی: بیش از 100 عنوان
 • تعداد عناوین مجلات فارسی: بیش از 50 عنوان
 • تعداد پایان‌نامه‌های فارسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی: 435 نسخه

 

 • سایت‌های کامپیوتری
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مجهز به سه سایت کامپیوتری فعال است.
 • سایت کامپیوتری کارشناسی با 63 دستگاه کامپیوتر به روز شده در فضای بالغ بر 250 مترمربع برای استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی گرایش‌های رشته‌ مهندسی برق
 • سایت کامپیوتری کارشناسی با 18 دستگاه کامپیوتر برای استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات
 • سایت کامپیوتری کارشناسی ارشد با 18 دستگاه کامپیوتر
 • دانشجویان مقطع دکتری در آزمایشگاه‌‌های تخصصی فعالیت‌های تحقیقاتی خود را انجام می‌دهند.
 • تمامی سایت‌های کامپیوتری به کتابخانه‌‌های تحقیقاتی دانشگاه جهت دریافت اطلاعات متصل هستند.
 • تمامی کلاس‌های درسی تمامی گروه‌های مهندسی برق مجهز به سیستم سمعی و بصری بوده و امکان ارائه دروس در تمامی کلاس‌های دانشکده با Power point امکان‌پذیر می‌باشد.
 • امکانات برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارهای تخصصی توسط تمامی گروه‌ها در دانشکده فراهم شده است.