اعضای انجمن علمی

آدرس ایمیل

نوع عضویت

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

Puya.Amani.E@gmail.com

عضو اصلی

دبیر انجمن علمی برق

پویا امانی امامزاده

۱

j.amirazimi@gmail.com

عضو اصلی

نایب دبیر

امیر رضا عظیمی

۲

Mnazari.heris@yahoo.com

عضو اصلی

سر دبیر بخش نشریه

مرتضی نظری هریس

۳

Asma.atari@yahoo.com

عضو اصلی

مسئول ثبت نام

اسماً عطاری

۴

Hamid.eshrati@hotmail.com

همکار

طراح نشریه

حمیدرضا عشرتی

۵

 

همکار

طراح پوستر

مجتبی بابایی

۶

 

همکار

طراح پوستر

زهرا قاسمی

۷

 

همکار

ثبت نام

الناز محمودی

۸

 

همکار

برگزاری مراسم

وحید پور محمدی

۹

 

همکار

برگزاری مراسم

احسان ادیب

۱۰

 

همکار

تنظیم کننده صدا و موسیقی

آرش دهقانی

۱۱

 

همکار

 

محمد مهدوی

۱۲