اهداف و وظایف

اهداف و وظائف:

امور اداری: انجام مراسلات اداری و هماهنگی دانشکده با سایر واحدهای دانشگاه و رسیدگی به امور اداری کارکنان دانشکده

امور آموزشی: رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی از طریق هماهنگی های لازم با معاونت آموزشی دانشگاه