معرفی معاون آموزشی

معاونت اداری و آموزشی : 
دکتر  سعید مشگینی


عضوهیئت علمی گروه مهندسی پزشکی
پست الکترونیکی:  meshgini@tabrizu.ac.ir