معرفی معاون آموزشی

معاونت اداری و آموزشی : 
دکتر  مهدی برادران نیا 

عضوهیئت علمی گروه کنترل
پست الکترونیکی:  mbaradaran@tabrizu.ac.ir