برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۵-۹۶ ویرایش دوم(۹۵.۱۰.۲۹)

برنامه زیر موقت بوده و بدون اطلاع قبلی امکان تغییر وجود دارد

کارشناسی

برنامه دروس کارشناسی (فایل pdf)

برنامه دروس کارشناسی (فایل Excel)

برنامه تفصیلی برنامه دروس کارشناسی